NOTIS
Berita Pantas:
Home » » Qasarkanlah (Pendekkanlah) Solatmu Ketika Dalam Perjalanan (Musafir)

Qasarkanlah (Pendekkanlah) Solatmu Ketika Dalam Perjalanan (Musafir)

Maksud Musafir (as-Safar) Secara Umum: As-Safar bererti penempuhan jarak. As-Safar bererti keluar dari kampung halaman menuju satu tempat yang berjarak jauh sehingga kerananya pelakunya diperbolehkan untuk mengqasarkan (memendekkan) solatnya. (Rujuk: Ensiklopedi Solat Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah, oleh Sheikh Dr. Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qahthani, Terbitan Pustaka Imam asy-Syafi’i, m/s. 225)

Pengertian Ringkas Solat Secara Qasar:
Memendekkan/mengurangkan bilangan rakaat solat bagi solat fardhu yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Iaitu bagi solat Zuhur, ‘Asar, dan ‘Isya’.

Mengqasarkan Solat Adalah Sedekah Allah:
Allah s.w.t. berfirman di dalam surah an-Nisa’ ayat 101 (maksudnya): “Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-Qasar solatmu, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu.”

Dalam hal ini, terdapat suatu riwayat dari Abu Ya’la bin Umayyah, dia menceritakan:

“Aku pernah berkata kepada ‘Umar bin Khaththab: (Allah berfirman:) “maka tidaklah mengapa kamu meng-Qasar solatmu, jika kamu takut diserang orang-orang kafir”. (Namun sekarang) masyarakat sekarang sudah berada dalam keadaan aman. ‘Umar berkata: “Aku juga pernah merasa hairan sebagaimana engkau merasa hairan. Maka aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w. mengenai hal tersebut. Beliau bersabda: “Ia suatu sedekah yang telah disedekahkan oleh allah kepada kamu. Oleh itu, terimalah sedekah Allah.” (Hadis Riwayat Muslim, Kitab Solat orang-orang yang musafir, no. 686)

Hadis-Hadis Berkenaan Tuntutan Meng-Qasarkan Solat Di Dalam Perjalanan:

1 – Abdullah bin ‘Umar r.a. berkata: “Aku pernah menemani Rasulullah s.a.w. dalam perjalanannya dan beliau tidak pernah mengerjakan solat lebih dari dua rakaat (bagi setiap solat). Demikian juga dengan Abu Bakar, ‘Umar, dan ‘Usman r.anhum. (Hadis Riwayat Muslim, Kitab Solat orang-orang yang musafir, no. 689)

2 – Dari ‘Aisyah r.ha, dia menyatakan: “Ketika solat pertama kali diwajibkan, Allah mewajibkan dua rakaat-dua rakaat, sama ada ketika sedang tidak dalam perjalanan mahupun ketika dalam perjalanan. (Selepas hijrah Nabi s.a.w.) Solat ketika safar ditetapkan/dibiarkan (dua rakaat), dan solat ketika tidak safar (dalam perjalanan) ditambah (jumlah rakaatnya). (Hadis Riwayat Muslim, Kitab Solat orang-orang yang musafir, no. 1570)

Imam Ahmad rahimahullah di dalam al-Musnadnya (6/241) menambahkan: “Kecuali solat Maghrib dan subuh”. (Rujuk: Nota kaki no. 71, m/s. 550, Ensiklopedi Solat Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah, oleh Sheikh Dr. Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qahthani, Terbitan Pustaka Imam asy-Syafi’i)

3 – Dari Ibnu ‘Abbas r.a., dia menyatakan: “Allah telah mewajibkan solat melalui lisan Nabi Kalian s.a.w. ketika tidak dalam perjalanan (musafir) adalah empat rakaat dan ketika dalam perjalanan dua rakaat, serta ketika menghadapi rasa takut adalah satu rakaat.” (Hadis Riwayat Muslim, Kitab orang-orang yang musafir, no. 687)

Menurut Sheikh Dr. Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qahthani, yang menaqalkan daripada Sheikh Abdul Aziz bin Bazz:

“Dasar solat yang pertamanya adalah dua rakaat, sebagaimana yang diwajbkan oleh Allah Ta’ala, kemudian setelah hijrah, Allah s.w.t. menambahkannya dua rakaat lagi bagi yang tidak dalam perjalanan menjadi empat rakaat, iaitu pada solat ‘Isya’, Zuhur, dan ‘Asar. Adapun solat ketika dalam perjalanan, masih tetap dua rakaat, iaitu bagi solat ‘Isya’, Zuhur, dan ‘Asar (diqasarkan). Dengan demikian, meng-Qasarkan solat (di dalam perjalanan) adalah sunnah mu’akkad kerana tidak ada larangan untuk mengerjakan solat secara lengkap, iaitu empat rakaat. (Rujuk: Ensiklopedi Solat Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah, oleh Sheikh Dr. Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qahthani, Terbitan Pustaka Imam asy-Syafi’i, m/s. 252)

Walau bagaimanapun, perlu difahami dan diketahui bahawa meng-Qasarkan solat (memendekkannya menjadi dua rakaat) di dalam perjalanan (musafir) adalah lebih baik dan utama daripada melaksanakannya secara sempurna (tamam). Ini adalah berdasarkan kepada hadis berikut:

Daripada ‘Abdullah bin ‘Umar r.a. dia menyatakan, Rasulullah s.a.w. telah bersabda: “Sesungguhnya Allah suka jika keringanan yang Dia berikan itu dimanfaatkan sebagaimana Dia tidak suka kemaksiatan kepada-Nya dilakukan.” (Hadis yang dinilai Hasan menurut Sheikh Muhammad Nashiruddin al-Albani di dalam kitabnya, Irwaa’ul Ghaliil, 3/9, no. 564)

Daripada Ibnu Mas’oud dan ‘Aisyah radhiyallahu ‘anhuma: “Sesungguhnya Allah sangat menyukai rukhsah (keringanan) dari-Nya dimanfaatkan sebagaimana Dia menyukai pelbagai kewajiban yang dari-Nya dikerjakan.” (Hadis yang dinilah Sahih menurut Sheikh Muhammad Nashiruddin al-Albani di dalam kitabnya, Irwaa’ul Ghaliil)

Sheikh al-Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan (di dalam Majmuu’ al-Fataawaa, 24/9):

“Bahkan terdapat suatu pendapat dari mazhabnya Abu Hanifah dan Imam Malik, bahawa hukum melaksanakan solat secara Qasar di dalam perjalanan (musafir) adalah suatu yang wajib.” (Dirujuk dari nota kaki no. 80, Ensiklopedi Solat Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah, oleh Sheikh Dr. Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qahthani, Terbitan Pustaka Imam asy-Syafi’i, m/s. 252)

Persoalan Jarak Dalam Musafir:

Dari Abi Sa’id r.a., beliau menyatakan: “Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. apabila bermusafir sejauh satu farsakh, maka beliau mengqasarkan solatnya.” (Hadis Riwayat Sa’id bin Mansur)

Dari Anas r.a., bahawasanya beliau menjawab semasa ditanya tentang solat qasar di antara Basrah dan kufah: “Dahulu Rasulullah s.a.w. jika berpergian (musafir) sejauh tiga batu (satu farsakh) beliau s.a.w. solat dua rakaat (qasar). (Diriwayatkan oleh Muslim, ahmad, dan Abu Daud).

Menurut para ulama fiqh, satu farsakh ialah tiga batu. Ini diambil mengikut jarak kiraan Parsi. (Dirujuk dari: Kertas Kerja Ust. Rasul bin Dahri, Solat Qasar & Jamak, m/s. 6)

Menurut sebahagian ulama, bahawa yang dinamakan sebagai musafir itu tidaklah dihadkan dengan jarak-jarak yang tertentu. Tetapi, dalam hal ini, adalah merujuk kepada ‘uruf (adat kebiasaan) seseorang itu berada. Jika jarak perjalanan dianggap sebagai musafir (pergi keluar kawasan dari tempat kebiasaan ke tempat yang di luar kebiasaan) oleh sesebuah masyarakat, maka dia boleh meng-Qasarkan solatnya dan berbuka puasa.

Sheikh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan: “Dalil yang lebih tepat dan kuat ialah pendapat ulama yang membolehkan qasar solat dan berbuka puasa ketika musafir dan tidak ada jarak perjalanan yang khusus. Inilah pendapat yang paling sahih.” (Rujuk Kitab Majmuu’ al-Fataawaa, 24/106)

Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Alasannya, Allah dan Rasul tidak pernah menghadkan jarak tertentu dalam bermusafir yang membolehkan solat diqasarkan dan puasa dibenarkan berbuka.

Imam Abu al-Qasim al-Kharqi rahimahullah telah menyatakan dalam kitab al-Mughni: “Aku tidak bersetuju dengan pendapat yang diutarakan oleh kebanyakan ulama fiqh kerana pendapat mereka itu tidak ada hujjahnya (dalam menghadkan jarak musafir). Ini kerana, terdapat riwayat dari kata-kata para sahabat yang saling bercanggah. Sedangkan, tidak boleh berhujjah menggunakan dalil yang saling berbeza.”

Pendapat yang terpilih adalah, tidak harus meng-Qasarkan solat apabila jarak kurang daripada tiga batu. 1 batu adalah bersamaan 1748 meter. Manakala 3 batu adalah bersamaan 5541 meter (5.541 kilometer). Oleh itu, seseorang boleh meng-Qasarkan solat apabila mencapai had ini.

Menurut riwayat Ibn Abi Syaibah rahimahullah dengan sanad sahih dari Ibnu ‘Umar r.a.. Pendapat ini dipersetujui oleh Ibnu Hazm, katanya: “Nabi s.a.w. telah keluar ke perkuburan Baqi’ (dengan jarak kurang dari 3 batu) untuk mengebumikan jenazah dan keluar ke Fadaq untuk membuang hajat. Tetapi Baginda s.a.w. tidak pernah meng-Qasarkan solatnya.” (Disalin dari buku Wudhu’ dan Solat Menurut Sunnah dan Mazhab Syafie, oleh Abu Ruwais asy-Syubrawi, Terbitan Karya Bestari Sdn. Bhd.)

Disimpulkan dari beberapa pendapat, bahawa pendapat yang terpilih adalah tiada had tertentu yang membataskan seseorang untuk dikategorikan sebagai musafir. Ia adalah bergantung kepada ‘uruf/kebiasaan seseorang itu sendiri iaitu dari mana dia berada (kawasan kebiasaan dia berada/menetap) dan ke mana dia keluar (ke tempat yang di luar kebiasaannya) tanpa dihadkan jaraknya. (Disimpulkan dari perbahasan dalam buku Fiqh Dan Musafir Penerbangan, Hafiz Firdaus Abdullah, Di bawah Tajuk Mengqasar Solat Dalam Penerbangan, Terbitan Perniagaan Jahabersa, m/s. 161-204)

Bila Solat Qasar Segera Boleh Dilakukan:

Dalam hal ini, Ibnu Mundzir rahimahullah berkata (Dipetik daripada: Ensiklopedi Solat Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah, oleh Sheikh Dr. Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qahthani, Terbitan Pustaka Imam asy-Syafi’i, m/s. 259):

“Para ulama sepakat bahawa orang yang hendak melakukan perjalanan boleh meng-Qasar solat jika sudah keluar dari seluruh rumah yang ada di kampung yang ditinggalkannya. (Majmuu’ Fataawaa Ibni Bazz, 12/267)

Tempoh (Lamanya) Musafir Yang Dibolehkan Solat Qasar Tetap Dilaksanakan:

Berikut dibawakan fatwa Sheikh al-Islam Ibnu Taimiyah ketika menjawab pertanyaan “tentang seseorang yang mengetahui bahawa dia akan bermukim dua bulan, apakah dia boleh mengqasarkan solat?”

Beliau menjawab:

“Di dalam masalah ini terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama. Di antara mereka ada yang mewajibkan untuk mengerjakan solat secara lengkap, tetapi ada juga di antara mereka yang mewajibkan qasar solat. Yang benar adalah keduanya boleh berlaku. Barangsiapa yang mahu meng-Qasarkan solatnya tidaklah dilarang, dan yang hendak mengerjakannya secara lengkap pun tidak dilarang. Selain itu, mereka juga berbeza pendapat berkenaan mana yang lebih afdhal di antara keduanya. Barangsiapa yang masih menyimpan keraguan, maka mengerjakan solat secara sempurna adalah lebih baik sebagai langkah berhati-hati. Sedangkan orang yang memahami sunnah dan mengetahui Rasulullah s.a.w. tidak mensyariatkan bagi orang yang di dalam perjalanan untuk mengerjakan solat melainkan dengan dua rakaat, dan tidak memberikan batasan perjalanan dengan waktu dan tempat, serta tidak juga memberikan batasan masa tinggal dengan waktu tertentu, tidak tiga, empat, dua belas, atau lima belas hari, maka dia boleh meng-Qasar solatnya, sebagaimana yang dikerjakan oleh kebanyakan ulama salaf. Sehinggakan Masruq pernah bermukim beberapa tahun dengan tetap mengqasarkan solatnya. Kaum muslimin juga pernah bermukim di Nahawanda selama enam bulan dan mereka (tetap) mengqasar solat. Mereka meng-Qasarkan solat dalam keadaan mengetahui bahawa keperluan mereka tidak akan cukup empat hari atau lebih. Sebagaimana Nabi s.a.w. dan para Sahabat beliau setelah pembebasan Kota Makkah (Fathul Makkah) selama di Makkah lebih kurang dua puluh hari beliau meng-Qasarkan solat. Mereka juga pernah bermukim di Makkah selama sepuluh hari dan berbuka puasa di siang hari pada bulan Ramadhan. Setelah membebaskan kota Makkah, Nabi s.a.w. mengetahui bahawa beliau perlu bermukim di sana lebih dari empat hari. Seandainya pembatasan tersebut tidak mempunyai dasar (niat menetap/mastautin – pen.), bererti seorang musafir masih tetap sebagai musafir yang boleh meng-Qasarkan solat walaupun dia bermukim di suatu tempat beberapa bulan. Wallahu a’lam.” (Majmuu’ al-Fataawaa, 14/17-18). (Dinukil dari nota kaki no. 114, Ensiklopedi Solat Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah, oleh Sheikh Dr. Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qahthani, Terbitan Pustaka Imam asy-Syafi’i, m/s. 262)

Adakah Solat Sunnah Rawatib Ketika Dalam Musafir:

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata:

“Kegigihan dan kesungguhan Rasulullah s.a.w. dalam memelihara solat sunnah sebelum Subuh lebih besar daripada solat sunnah yang lainnya sehingga beliau tidak pernah meninggalkannya. Begitu pula solat witr, sama ada ketika dalam perjalanan mahu pun ketika sedang di rumah... Tidak pernah dinukil bahawa Rasulullah s.a.w. mengerjakan solat sunnah rawatib selain solat sunnah sebelum subuh dan solat witr dalam perjalanannya.” (Rujuk: Zaadul Ma’aad fii Hadyi Khairil ‘Ibaad, 1/315)

Berdasarkan fatwa Imam Ibnul Qayyim, ini menunjukkan bahawa difahami hanya solat sunnah rawatib subuh dan solat witr yang dituntut. Dan tiada sandaran bagi kesunnahan melakukan solat sunnah rawatib bagi solat-solat yang lain melainkan sebelum solat subuh.

Bagaimana Dengan Solat-solat Sunnah Yang Lainnya:

Imam Nawawi rahimahullah berkata:

“Para ulama telah sepakat untuk menetapkan sunnah (adanya) terhadap solat-solat sunnah mutlak (solat-solat sunnah yang memiliki sebab untuk ia dilakukan) dalam perjalanan.” (Syarhun Nawawi ‘alaa Sahih Muslim, 5/205). (Rujuk: Ensiklopedi Solat Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah, oleh Sheikh Dr. Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qahthani, Terbitan Pustaka Imam asy-Syafi’i, m/s. 269)

Solat sunnah mutlak yang dimaksudkan adalah seperti solat sunnah Thawaf, Solat Tahiyatul Masjid, Solat sunnah wudhu’, solat Dhuha, dan seumpamanya.

Solat Di Belakang Imam Yang Bermastautin Ketika Kita Bermusafir:

Ibnu ‘Abbas rahimahullah (ketika bermusafir), dia akan solat empat rakaat jika solat bersama imam (yang bermastautin) dan dua rakaat (Qasar) jika solat sendirian. (Hadis Riwayat Muslim, Kitab Solat orang-orang yang musafir, no. 17 (688))

Imam Ibnu Abdil Barr rahimahullah menyebutkan:

“Majoriti mereka menyatakan bahawa jika seorang musafir melakukan takbiratul ihram di belakang orang yang bermukim/bermastautin sebelum salamnya, maka dia harus mengerjakan solat seperti orang mukim, iaitu mengerjakan secara lengkap (empat rakaat)”. (at-Tamhiid, 16/311-312)

“Mereka yang bermusafir ketika menjadi makmum kepada imam yang bermastautin harus mengerjakan solat seperti yang dilakukan imamnya (solat sempurna/empat rakaat). (Rujuk: Ensiklopedi Solat Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah, oleh Sheikh Dr. Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qahthani, Terbitan Pustaka Imam asy-Syafi’i, m/s. 271)

Pendapat ini adalah didasari kepada hadis:

“Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Oleh kerana itu, janganlah kalian menyelisihinya, jika dia bertakbir, bertakbirlah kalian...” (Hadis Riayat Muslim, Kitab ash-Solah, no. 414)

Solat Di Belakang Imam Yang Bermusafir (Imam Yang Meng-Qasarkan Solatnya):

Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyatakan:

“Para ulama telah sepakat bahawa jika orang yang bermukim/bermastautin menjadi makmum kepada imam yang bermusafir lalu musafir itu mengucapkan salam (setelah dua rakaat solatnya secara Qasar – pen.), maka orang yang bermukim harus menyempurnakan solatnya (kepada empat rakaat).” (Rujuk: al-Mughni, 3/146. Lihat: Nailul Authaar, asy-Syaukani, 2/403)

Jika seorang musafir mengimami beberapa orang yang bermukim/bermastautin, lalu dia mengerjakan solat itu secara lengkap/tamam/sempurna, maka solat mereka itu sempurna dan sah, hanya saja bertentangan dengan yang afdhal (sunnahnya). (Majmuu’ Fataawaa Ibni Baaz, 12/260). (Dinukil daripada: Ensiklopedi Solat Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah, oleh Sheikh Dr. Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qahthani, Terbitan Pustaka Imam asy-Syafi’i, m/s. 270-271)

Perbezaan Di Antara Solat Qasar Dengan Solat Jamak:

Qasar (memendekkan solat fardhu yang empat rakaat):

Qasar solat itu tidak memiliki sebab kecuali ketika dalam perjalanan (musafir) sahaja. Maka, rukhsah meng-Qasarkan solat itu adalah khusus ketika musafir sahaja, iaitu bagi solat yang empat rakat menjadi dua rakaat.

Jamak (menghimpunkan dua solat fardhu):

Jamak solat itu lebih luas daripada qasar solat. Oleh kerana itu, jamak memiliki beberapa sebab lain selain perjalanan, sebagai contoh kerana sakit, istihadhah, hujan, jalan berlumpur, angin kencang udara dingin, kesukaran yang dihadapi berkaitan masa bagi salah satu waktu solat, dan seumpamanya. Menjamakkan solat ketika musafir adalah dimakruhkan ketika mana tidak memiliki sebab, malah adalah lebih baik tidak menjamakkan solat ketika dalam bermusafir melainkan benar-benar diperlukan atau memiliki maslahah. (Rujuk: Ensiklopedi Solat Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah, oleh Sheikh Dr. Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qahthani, Terbitan Pustaka Imam asy-Syafi’i, m/s. 275-276)

Bagi perbahasan solat Jamak, sila rujuk di pautan/link ini:

http://fiqh-sunnah.blogspot.com/2007/10/051-pencerahan-kepada-kekeliruan.html

Tatacara Perlaksanaannya Solat Qasar:

1 - Adalah sebagaimana solat-solat dua rakaat yang lainnya.

2 – Dilaksanakan sebanyak dua rakaat. Dimulai dengan takbirratul ihram. Kemudian disudahi dengan salam.


Sumber: Nawawi Subandi
Kongsi dan sebarkan artikel ini :

0 Komen:

PROGRAM DAN AKTIVITI TERKINI

 
Support : Creating Website | Omarali | SUKMA Template
Copyright © 2008. MASJID IKHWANUL ISLAM TAMAN SUKMA - All Rights Reserved
Original Design by Creating Website Modified by Haji Omarali Matjais